Homlagarden har som fyrste fjørfeprodusent i landet sine eigne økologiske kyllingforeldredyr. På denne måten kan me sjølv velje våre fine brune og svarte kyllingar. Kyllingane er av rase ¨Red Jack¨ og er riktig seintveksande. Egga vert klekt i eige klekkeri og kyllingane får økologisk oppvekst frå fyrste dag. Grunnen til at me ynskjer oss kalkun og kylling av seintvaksande raser er dyrevelferd og kvalitet på kjøtet. Fuglane veks i eit naturleg tempo og utviklar ein sterk og frisk beinstruktur, muskulatur og indre organ. Fuglane beveger seg raskt og er glade for å kome ut på beite. Kjøtet av desse fuglane har smak, farge og konsistens av beste kvalitet!

Med sin lidanskap for fugl og mange års erfaring og kunnskap om kalkun og kylling har Bjørn Brynjolf Pedersen bygd opp Økodrift Homlagarden AS. I dag har bedrifta ein årleg produksjon av økologisk kalkun og kylling på fleire bruk i Hardanger og Hordaland. Eit innovativt driftssamarbeid som skapar økologisk verksemd i regionen.

Visste du at Homlagarden bruker organisk syre i staden for kjemiske produkt? Les meir om drifta nedanfor!

Homlagarden har vore eit småbruk under Baroniet i Rosendal fram til etter siste verdskrigen. Bruket som vart kjøpt i 1974 ligg fritt til over fjorden på Aksnes i Kvam i Hardanger.
På flyttelasset hadde me med ti kalkunkyllingar. Sidan den gongen har kalkunflokken vakse til fleire tusen fugl. I tillegg til at levebrødet var keramisk kunsthandverk har der vore drive eksperimentelt jordbruk på bruket etter den tida.
Homlagarden har utvikla seg til ei innovativ økologisk verksemd som skaper aktivitet i lokalmiljøet. Me har etablert langvarige avtalar om driftssamarbeid med bønder i distriktet og gode leveringsavtalar for kjøtet over heile landet.
Homlagarden eig og administrerer produksjonen, men leiger bygg, areal og arbeidskraft frå samarbeidande bruk. Til dømes leiger me sauefjøs og heimebeiter til oppal av kalkun når sauen er til fjells sumartid. Ein vinn-vinn situasjon for bonden som får leigeinntekt for fjøset, beita vert haldne i hevd og er klare til bruk når sauen kjem frå fjellet.
Tre drivhus og to grisehus med areal har vorte bygd om og teke i bruk for oppdrett av økologisk kalkun og kylling.

Homlagarden har i dag eige klekkeri, 3 kyllinghus og 7 lokalitetar med beiteareal for oppdrett av fuglane, eige økologisk og godkjend fjørfeslakteri, nytt pakkeri med fryseri og lagerfasilitetar. Produksjonen er på om lag 14 000 kalkun og 60 000 kylling årleg og er dermed i dag Noregs største produsent av økologisk kvittkjøt. 

Eg er stolt av at min eldste son Brynjolf Sæhle Pedersen jobbar no fulltid i bedrifta. Det er gledeleg å sjå at den nye generasjonen vil satste på vidare drift av Homlagarden!

Skal det i framtida også vera liv laga på denne planeten, meiner eg all menneskeleg aktivitet bør dreiast mot økologisk tenkemåte og handling. Dette er noko av drivkrafta bak drifta i Homlagarden.
image1

Bjørn Brynjolf Pedersen

Bjørn Brynjolf Pedersen, Els Geelen, Brynjolf Sæhle Pedersen

Økodrift Homlagarden AS er økologisk frå egg til slakt.
Dyra har fritt tilgang til areal ute, dei kan beite og få dagleg økologisk fôr. Fôret er av 100% økologiske ingrediensar.

Genetikk, økologisk fôr, naturlig næring og mykje mosjon gjer at fuglane veks seinare. På Homlagarden vert kyllingar slakta etter 77-91 dagar. Kalkun etter 115 til 180 dagar.
Transporten til slakteriet er roleg, kort og med lite stress.  Fuglane er salmonellatesta før slakting og kjøtet er på kjøl innan 10 minuttar etter avliving. Mattilsynet og personalet i Homlagarden kontrollerer kvart slakt i alt 11 gonger under slakteprosessen. Til reingjering brukar Homlagarden organisk syre og produkt med låg PH-verdi utan kjemikaliar eller miljøgifter. Mjølkesyrebakteriar vert brukte for å styrkje dyrehelsa og hemma utvikling av uønska bakteriar, midd og innsekt i miljøet.

Verksemda er godkjend av Mattilsynet og DEBIO på alle nivå frå klekka kylling til oppal, transport, slakting, pakking og foredling like fram til levert strekkodemerka produkt.

DEBIO er kontrollorgan for det økologiske jordbruket i Noreg.
Dei økologiske bruka skal mellom anna drivast utan bruk av kunstgjødning, preventiv medisinering eller miljøfarlege sprøytemidlar. Økologiske kylling og kalkun skal ha god plass i husa. DEBIO krev at der ikkje skal vera over 21 kg fugl per kvadratmeter.

Økodrift Homlagarden AS fekk tildelt Innovasjon Norge sin ”Bygdeutviklingsprisen- 2009”, og vart av Bioforsk og Fylkesmannen i Møre og Romsdal kåra til ”Årets leverandør for økologisk produkt 2010” Så fekk verksemda tildelt: ”Økoprisen Vestlandet” frå Norsk Økologisk Landbrukslag i 2011. Seinare har me fått nominert Kalkun brystfilet til finalen i ”Det Norske Måltid 2011” medan Kalkun lårfilet vart nominert til finalen i ”Det Norske Måltid 2013”.  ¨Black Turkey heil lårsteik¨ fekk så tildelt ”Gullprisen under finalerunden i den Norske Måltid 2014”. I tillegg vann Homlagarden Matmerk sin pris ¨Året’s Matspire 2014¨.  I 2018 vart økologisk Heil Kylling frå Homlagarden kåra til best i kategorien “Årets Kjøtt” i Det Norske Måltid 2018. 

Under “Matprisen 2019”  er me særs stolte over å verte kåra til “Årets produsent” for vårt målretta og langsiktige arbeid for å fremje økologisk produksjon og bærekraftig verksemd i tråd med natur og nærmiljø.

For meir om Homlagarden sine prisar sjå ”Kåringar”.